Regulamin Promohome.pl

1. Definicje

Serwis – oznacza witrynę internetową www.promohome.pl

Zasoby serwisu – oznacza udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności zdjęcia, treści ogłoszeń nieruchomości, znaki graficzne.

Promohome – oznacza przedsiębiorstwo: Przemysław Matląg Fotografia, z siedzibą w Klęczanach 98, 33-394 Klęczany, NIP 7343185416, twórcę i właściciela praw do Serwisu, uprawnionego do dysponowania jego zasobami.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu www.promohome.pl, w którego ramach Promohome zamieszcza informacje dotyczące tematyki nieruchomości.

3. Zobowiązania użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

4. Odpowiedzialność stron

 1. Promohome oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Promohome nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 2. Promohome nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

5. Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazane Promohome pozostają własnością Użytkownika, jednakże ich przesłanie jest jednoznaczne z udzieleniem Promohome zgody na przetwarzanie tych informacji.
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie, która znajduje się w treści formularza rejestracyjnego wypełnianego przez użytkownika. W szczególności dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz celów marketingowych Przemysław Matląg Fotografia. oraz podmiotów współpracujących w oparciu o stałe umowy. Jednocześnie użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Przemysław Matląg Fotografia, z siedzibą w Klęczanach 98, 33-394 Klęczany, NIP 7343185416
 3. Użytkownik przez udostępnienie Promohome adresu elektronicznego, wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003 roku.
 4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (hello@promohome.pl) pocztą elektroniczną na stosowne żądanie, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 5. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Serwisu.

7. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu i wchodzi w życie z dniem publikacji. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Promohome oraz pod adres e-mail (hello@promohome.pl).
 2. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (hello@promohome.pl) Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 21 dni od wyjaśnienia przez Promohome zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik poprzez udostępnienie adres poczty elektronicznej, wyraża zgodę na przesyłanie przez Promohome informacji, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.
 4. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.